• เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 1 ปี
  • รับประกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ภายใต้การใช้งานและติดตั้งที่ถูกวิธี หรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
  • การรับประกันสินค้าจะมีอายุเริ่มต้นและสิ้นสุดตามรายละเอียดในข้อ 2 ของเงื่อนไขการให้บริการหลังการขาย ฉบับนี้
  • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน การฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน อยู่นอกเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า 
  • วัสดุสิ้นเปลือง ยางโพลีเมอร์ คู่มือ แผ่นโปรแกรม และส่วนประกอบต่าง ๆ โปรแกรมเสริมต่าง ๆ อยู่นอกเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า
  • ไม่รับประกันสินค้าที่มีการเปิด หรืองัดแงะเครื่องมาก่อน อยู่นอกเงื่อนไขของการรับประกันสินค้า
  • ไม่รับประกันสินค้าถูกติดตั้งไว้ ณ จุดที่แสงแดดสาดถึงต้วเครื่องได้โดยตรง โดยไม่มีอุปกรณ์ปกคลุมหรือป้องกัน
  • ไม่รับประกันสินค้าถูกติดตั้งไว้ ณ จุดที่ฝนสามารถสาดเข้าถึงตัวสินค้าได้ โดยไม่มีอุปกรณ์ปกคลุมหรือป้องกัน
  • ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกติดตั้งในสถานที่ที่มีอุณหภูมิไม่เหมาะสมโดยไม่เป็นไปตามรายละเอียดสเป็คของสินค้า
  • ไม่รับประกันสินค้าถูกดัดแปลงต่อเติม โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากบริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัด
  • บริษัท ไอซีทีสมาร์ท จำกัดจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นไม่รับประกันสินค้าที่ทางลูกค้าเป็นผู้ขอให้บริษัทฯ จัดหาให้เป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงลายมือชื่อของลูกค้าเพื่อเป็นการรับทราบรายการสินค้าที่ไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 1 ปี